P-CEIJHG – สิบสองปันนา - 3 Days

Regular Price 7,900 per person 3 days 2 nights

เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน
(เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลลื้อ และประเทศไทย กับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิต ไทยและไทลื้อ

Day 1
เชียงราย – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง – ถนนคนเดินเมืองใหม่ (เก้าจอม 12 เชียง)

Day 2
สวนป่าดงดิบ – โชว์นกยูง – วัดป่าเจ – ถนนนเดิน 2 (ริมน้ำโขง)

Day 3
สิบสองปันนา - เชียงราย

Day 1 เชียงราย – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง – ถนนคนเดินเมืองใหม่ (เก้าจอม 12 เชียง) 09.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินเชียงราย เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง พร้อมแจกอาหารเที่ยงเมนู ข้าวเหนียว ไก่ทอดไส้อั่ว น้ำพริกตาแดง เจ้าอร่อยของเชียงราย ท่านละ 1 ชุด (มื้อที่ 1) 11.40 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) โดยสายการบิน RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่DR 5358 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 13.40 น. ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน น าท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาที่ หมู่บ้านไทลื้อเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่เลือกซื้อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆ ที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้ลิ้มลองอาหารการกินของคนไทลื้อ เช่น ขนมจีนชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับคนไทลื้อได้จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชนชาติในสิบสองปันนา รัฐบาลยูนนานมีการลงทุนรวม 155 ล้านหยวน ซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตรพิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านชมแสงสี ณ เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง)” ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group ซึ่งตั้งใจสร้างให้เป็นเมืองเชียงใหม่ผสมผสานกับเมืองไทยลื้อแต่โบราณ หรือจะเรียกว่า เชียงใหม่ สาขา 2 ก็คงไม่ผิดนัก มีชื่อ “โครงการ 9 จอม 12 เจียง” หรือภาษาไทลื้อเรียกว่า “เก้าท่าสิบสองปันนา” หรือ “(Nine Tower & Twelve Walled)” เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS ซึ่งโครงการนี้จะมีการประดับประดา ตกแต่งในบรรยากาศพื้นเมืองไทยลื้อและศิลปเมืองเชียงใหม่ ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนต่างมณฑลต่างหลั่งไหลกันมาเที่ยวสิบสองปันนาเป็นจำนวนมากหลายเท่าทวีคูณ ซึ่งยิ่งจะเป็นการกระตุ้นและเป็นผลดีที่จะเชิญชวนให้เขาเหล่านั้น กระหายและอยากที่จะไปสัมผัสเมืองเชียงใหม่ต้นตำรับของแท้และดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น ถือว่าเจ้าของโครงการเก้าจอม มีส่วนช่วยให้เชียงใหม่ของไทยโด่งดังไปทั่วเมืองจีน โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา ในบริเวณนี้จะมีตลาดไนท์บาซ่าร์ ที่จะรวมเอาแม่ค้าแม่ขายชาวไทยลื้อมาเปิดร้านขายสินค้านานาชนิดนับพันร้าน ทั้งอาหารการกิน ปิ้งๆย่างๆ ของใช้ต่างๆ รวมทั้งมีเวทีการแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรมไทยลื้อ และของชาติ AEC ทั้งหมดซึ่งเป็นโชว์ ที่จีนสามารถท าการแสดงได้เหมือนต้นแบบของแต่ละชาติชนิดไม่มีที่ติ ตลาดไนท์บาซ่าร์นี้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละหลายหมื่นคน ถือว่าเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนาอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินสิบสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก KAIRUITE HOTEL 3 ดาว ++ หรือ IBIS STYLES ระดับ 4 ดาวอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย Day 2 สวนป่าดงดิบ – โชว์นกยูง – วัดป่าเจ – ถนนนเดิน 2 (ริมน้ำโขง) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เมืองเชียงรุ้งที่สุด ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพเป็นป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ชมนกยูงนับพันๆ ตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ร่วมกันถ่ายรูปนกยูงอย่างจุใจ นำชมการแสดงของชนพื้นเมือง รวมไปถึงการแสดงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย การแสดงของเผ่าไอนี (อีก้อ) และชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี(อีก้อ) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) บ่าย นำท่านเที่ยวชม วัดป่าเจ(วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) 西双版纳总佛寺 เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาส)ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง อยู่บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตรในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้ง ในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย วัดป่าเจ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงรุ่งเลยก็ ว่าได้ เพราะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองเชียงรุ่ง ด้วยในอดีตนั้น ชาวเชียงรุ่งนิยมส่งลูกชายเข้ามาบวชเรียนตั้งแต่เล็กๆ โดยบวชเณรเรียกว่าบวชลูกแก้ว และเมื่ออายุครบบวชก็จะต้องบวชเรียนศึกษาพระธรรมเสียก่อนจึงจะได้เป็นที่ยอมรับจากสังคมซึ่งก็คงเหมือน กับความเชื่อของคนไทยในอดีต แต่ปัจจุบันสภาสังคมเปลี่ยนแปลงไป ลูกผู้ชายชาวเชียงรุ่งก็อาจให้ความสนใจกับการทำมาหากินจนเรื่องการบวชเรียน เป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญนัก ภายในวัดมีเจดีย์ขาว องค์จำลอง และเจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทลื้ออย่างมาก นอกจากนั้นอุโบสถของวัดป่าเจศิลปะแบบไทลื้อก็ยังสวยงามมากอีกด้วย วัดป่าเจเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมพุทธศาสนาของสิบสองปันนา เป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์พุทธศาสนาของชนชาติไต วัดป่าเจยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของพุทธศาสนา นอกจากลือชื่อลือนามภายในประเทศ ยังมีชื่อเสียงไปยังเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญของวัดป่าเจมีวิหารใหญ่สำหรับการไหว้พุทธ ห้องศีล ตึกกุฎิเจ้าอาวาสและสถาบันพุทธศาสนา เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) แล้วพาท่านชมน้ำพุดนตรีกลางลำน้ำโขงสวยงามมาก โชว์มีทุกวัน จันทร์ , พุธ เวลา20:30 และ วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ จะมี่2รอบ เวลา20:30 และ 21:30 น.จากนั นพาท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 2(ริมน าโขง) แล้วเข้าสู่โรงแรมที่พัก KAIRUITE HOTEL 3 ดาว++ หรือ IBIS STYLES ระดับ 4 ดาวอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย Day 3 สิบสองปันนา - เชียงราย เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) จากนั้นน าท่านเดินทางไปตลาดเช้าสิบสองปันนาชมวิถีชีวิตชาวจีนและชาวไทลื้อสิบสองปันนา ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 10.40 น. (เวลาจีน) เหินฟ้าสู่เชียงราย โดยสายการบิน RUILI AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ DR5357 10.40 น. (เวลาไทย) คณะท่านเดินทางถึงเชียงราย โดยสวัสดิภาพ........พร้อมความประทับใจ อัตราค่าบริการ (ไม่มีราคาเด็ก) หมายเหตุ ท่านที่ต้องการเดินทางส่วนตัวครบ 6 ท่านเดินทางทันที ทุกวัน อังคาร/พฤหัสฯ / เสาร์ การแจ้งยกเลิก การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 5,000 บาท การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวรทั้งหมด  

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชนิดประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงราย - เชียงรุ้ง - เชียงราย/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ มีหัวหน้าทัวร์ไปดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน เข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai) ท่านละ 700 บาท (เฉพาะ
 • ตั้งแต่ 10 ท่านนี้ ไปเท่านั้น กรณีต่ำกว่า 10 ท่าน ต้องชำระค่าวีซ่าเอง)
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)ไม่คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาจากโรคประจำตัว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทางท่านละ 400 บาทตลอดทริป แต่ถ้าผู้เดินทางน้อยไม่ถึง 15
 • ท่าน ต้องให้ทิปคนขับ 1500 บาท/ทริป และ ไกด์ 1500 บาท/ทริป เชน่ ถ้ามีผู้เดินทางเพียง 6 ท่าน ทั้ง
 • สองท่านนี้ต้องจ่ายทิปท่านละ 500 บาท รวมได ้ทิป 3000 บาท แล้วจ่ายให ้ไกด์ 1500 บาท และคนขับ
 • 1500 บาท
 • ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซักอบรีด, ค่าโทรศัพท์
 • การสำรองที่นั่ง และการขำระเงิน
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการ ก่อนออกเดินทาง

Trip Facts

 • Direct flight from Chiang Rai/Chiang Mai to Chiang Rung by Ruili Airlines