Twilight-สิบสองปันนา - 3 Days

Regular Price 8990 per person 3 days 2 nights

อาหารพิเศษ! ทุกมื้อ อาหารไทลื้อบนบ้านโบราณ – หมี่จอหงวนชามยักษ์

ภัตตาคารดอยดอกไม้ม่อนต๋า – อาหารนกยุงรำแพน

สักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย – ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู- ต้นไม้อธิษฐาน – เมืองใหม่เก้าจอม

พิเศษ! ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone

Day 1
เมืองน้ำไทลื้อ - หมี่จองหงวนชามยักษ์- เก้าจอมสิบสองเจียง - ห้างใต้ดิน DaXing

Day 2
หมู่บ้านไทลื้อ ***พระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อ - สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย - ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง - ต้นไม้อธิษฐาน - Wanda River City - โชว์ระดับโลก DaiShow (B /L/D)

Day 3
เมืองโบราณจิ่งหลาน- ลานสงกรานต์– เชียงใหม่ / เชียงราย (B /-/- )

Day 1 เมืองน้ำไทลื้อ - หมี่จองหงวนชามยักษ์- เก้าจอมสิบสองเจียง - ห้างใต้ดิน DaXing

08:30 น. พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่/เชียงราย (9:00) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

10:50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5360/DR5358 (11:40) คุ๊กกี้และน้ำเปล่าบริการบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง) ถึงสนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport เมืองจิ่งหง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นบริการทุกท่านด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง(Jinghong) ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ต้นกำเนิดของอารยธรรมไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกันกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์จนยากที่จะหาใครเสมอเหมือนบริการอาหารมื้อเที่ยงให้ทุกท่านด้วยขันโตกสไตล์ไทลื้ออิ่มอร่อยกับน้ำพริกไก่ย่างแคบหมูพร้อมด้วยข้าวเหนียวอบสับปะรดสีสันสวยงามถือเป็นอาหารไทลื้อแนวทันสมัยที่ผสมผสานกับอาหารสไตล์พื้นเมืองภาคเหนือของไทยได้อย่างลงตัวหลังอาหารน้าท่านสู่ “จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้้าล้านช้างที่สวยงามมีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้้าและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุดมีเวลาให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัสนี้จากนั้นำท่านมุ่งหน้าสู่“เมืองน้้าไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น” หรือเมืองน้้าบ้านไทลื้อโครงการสร้างคลองธรรมชาติกลางเมืองของรัฐบาล ที่ผันน้้าจากแม่น้้าล้านช้าง (แม่น้้าโขง เข้ามายังสวนสวยใจกลางเมือง มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับสวนสวยและทะเลสาบไต่เซียง

เย็น รับประทานอาหารค่ำเชิญทุกท่านชิม Yunnan Guo Qiao Mi Xian หรือ “หมี่จองหงวน” ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนาน ในยุคที่ยังมีการสอบจอหงวนโดยมีการแยกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว(คล้ายขนมจีนแต่เหนียวนุ่มกว่า) เครื่องเคียงต่างๆและน้ำซุปที่ร้อนมากออกจากกัน เพื่อคงรสชาติและความสดใหม่ของก๋วยเตี๋ยว

ค่ำ หลังอาหารค่ำพาทุกท่านสำรวจเมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) โครงการซึ่งเนรมิตแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีนใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2 เส้นทางสายไหมถนนสาย คุนหมิง—กรุงเทพฯ โดยโครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดยมุ่งหมายให้เป็น “อัญมณีแห่งเอเชีย” แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12หมู่บ้าน (เจียง) และผสมผสานวัฒนธรรมไทลื้อวัฒนธรรมไทยกับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน นำท่านสัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดินและตลาดกลั่นไป๋ที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีน สนุกสนานกับการเที่ยวตรอกสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนุกสนาน ถ้ามีเวลาท่านยังสามารถไปช้อปปิ้งบริเวณห้างใต้ดิน DaXing ได้นำท่านกลับโรงแรม JamesJoyce Coffetel****

Day 2 หมู่บ้านไทลื้อ***พระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อ - สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย - ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง - ต้นไม้อธิษฐาน - Wanda River City - โชว์ระดับโลก DaiShow (B /L/D )

07:00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09:00 น. นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดสดเชียงรุ้ง หรือ Jinghong Market ชมวิถีชีวิตของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ชิมซาลาเปาร้านดัง ปาท่องโก๋น้ำเต้าหู้รสชาติต้นต้ารับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณไทลื้อซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีพาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนินเขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อสักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา จากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นหมู่บ้านไทลื้อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขาและความเจริญของเมืองจิ่งหงยุคใหม่ จากนั้นนำชม “สถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า” (四塔傣药研究中心) สถาบันดังกล่าวเป็นที่เก็บรวบรวมพืชสมุนไพรหายากในเทือกเขาเหิงต้วน ซึ่งทั้งหมดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่น เรื่องราวของสถาบันนี้โด่งดังไปทั่วประเทศจีน จนรัฐบาลจีนต้องส่ง ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งนี้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเมนูพิเศษ! ห่านย่างยูนนาน บ่าย วัดป่าเจย์หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน (西双版纳总佛寺) เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จ้าวัดของพระรวมไปถึงที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วยวัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหงจากนั้นนำท่านชม “สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย”ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงและวัดป่าเจย์นำท่านเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่าม ซึ่งบูรณะจ้าลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริง เมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอ้านาจและปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ภายในอุทยานยังมี 3 สวนพฤษศาสตร์และทะเลสาบที่สวยงามนำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝนและสะพานสิบสองปันนาซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทลื้อตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8 เหลี่ยม 12 ชั้นอันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยากซึ่ง 12 ชั้นหมายถึง 12 เจียง 8 เหลี่ยมหมายถึง 8 ทิศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่นดินจากนั้นนำท่านขอพรจาก“ต้นไม้อธิษฐาน” ด้วยการเขียนขอพรลงในแผ่นป้ายไม้และด้ายแดงก่อนจะมัดติดกับต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อให้ค้าอธิษฐานของท่านเป็นความจริงจากนั้นนำท่านลง“เรือไม้ล่องทะเลสาบฟ่างเซิง” (เรือล้าละ 4-6 คน) สัมผัสบรรยากาศของสวนสวยซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าไทลื้อ ชวนทุกท่านจิบชาผูเอ่อร์ (ชาผู่อ๋อ (PuEr) ผ่านกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนสัมผัสกับหนึ่งในต้านานใบชาที่ส้าคัญของโลก ซึ่งจิ่งหงถือเป็นเมืองหลักของ “เส้นทางม้าสายชาโบราณ” ที่ใช้ในการพักรถม้าเพื่อขนส่งใบชาจากเมืองผู่เอ๋อซึ่งอยู่ห่างไปเพียง 130 กิโลเมตรเท่านั้น)

เย็น รับประทานอาหารค ่าแบบท้องถิ่นในบ้านแบบไทลื ้อโบราณซึ่งหาได้ยากยิ่งในยุคที่เมืองจิ่งหงกำลังขยายตัวแบบก้าวกระโดดชิมไก่ย่างและหมูย่างจากฟืนแบบโบราณและน ้าพริกรสชาติกลมกล่อมแบบชาวไทลื้อแท้ๆ

ค่ำ นำท่านเดินทางสู่ Wanda City น าท่านผ่านชม Wanda River City ที่เนรมิตบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำที่คลาคล่ำไปด้วยร้านอาหารร้านกาแฟสวยๆมากมายมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพสะพานซึ่งทอดผ่านแม่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่ชมชายหาดจำลองน าท่านเดินผ่านสะพานไม้มุ่งหน้าสู่ห้างสรรพสินค้า GuanPark มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื ้อสินค้าราคาถูกมากมาย

20:30 น. พาทุกท่านเดินทางสู่ Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาลนำท่านชมโชว์ระดับโลก The Dai Show ได้รับการออกแบบและก้ากับการแสดงโดยไดเร็กเตอร์มือทองFranco Dragone ผู้ก้ากับชาวเบลเยี่ยมผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลก จากการดีไซน์โชว์สุดอลังการจากThe House of Dancing Water ใน City of Dream มาเก๊าและ A New Day ที่ร่วมงานกับนักร้องชื่อดังอย่าง Celine Dion ใน Caesars Palace ลาสเวกัสนำท่านกลับที่พักโรงแรม JamesJoyce Coffetel **** ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า โรงแรมแห่งนี้ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงถนนคนเดินริมแม่น้ำล้านช้างใกล้กับห้างสรรพสินค้า “ต้าลุ่นฟา”  大润发) ห้างฯเก่าแก่ใจกลางเมืองจิ่งหงซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของเมืองอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นสำรวจบรรยากาศของถนนคนเดินท้องถิ่นของเมืองจิ่งหงท่านใดยังไม่เหนื่อยสามารถเดินเล่นหรือเลือกหาที่นั่งทาน Street food ชิมหมาล่ารสชาติต้นต าหรับแกล้มเบียร์เย็นๆ (ไม่ไกลจากโรงแรมเป็นย่านร้านอาหารริมแม่น้ำสวยงามและน่านั่งเป็นอย่างมาก)

Day 3 เมืองโบราณจิ่งหลาน- ลานสงกรานต์– เชียงใหม่ / เชียงราย (B /-/- )

06:00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07:00 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08:00 น. นำท่านผ่านชมเมืองโบราณจิ่งหลาน ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม อาคารบ้านเรือนที่นี่จ้าลองบ้านเรือนแบบไทลื้อมาประยุกต์ให้กลายเป็นร้านค้าร้านอาหารมากมายที่นี่ช่วงกลางคืนคึกคักเต็มไปด้วยร้านสำหรับนั่งกินดื่มส่วนกลางวันก็เหมาะส้าหรับการเดินเล่นและถ่ายรูปจากนั้นน้าทุกท่านผ่านชมลานสงกรานต์หรือลานน้้าพุลานนี้จะคลาคล่้าไปด้วยผู้คนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และยังใช้เป็นที่จัดงานสำคัญๆ ของเมืองมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport

09:40/10:40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5395 / DR5357 เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ / เชียงราย

09:50/10:40 น. ถึงเชียงใหม่ / เชียงรายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ตารางการเดินทางสนามบินเชียงใหม่– สิบสองปันนาการันตีครบ 8-10 ท่านเดินทางทันที หมายเหตุ สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 8-10 ท่าน กำหนดเวลาเดินทางเองไม่เกิน 14 มกราคม 62 คือ อาทิตย์ จันทร์ พุธ ศุกร์ ราคาและเงื่อนไขการเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วบินทั้งไปและกลับรวมภาษีสนามบิน
 • รถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นภาษาไทย (ไกด์จีน)
 • ค่าเข้าชมการแสดง Dai Show ที่เมืองใหม่ว่านต๋า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
 • น้ำดื่ม 2 ขวด/คน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกค์ท้องถิ่นและคนขับ (ของไกด์จีนและคนขับ) วันละ 100 บาท/ท่าน คิดเป็น 3 วัน 300 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ค่าโทรศัพท์ค่าซักผ้า และอื่นๆ
 • ค่าขนกระเป๋า

Trip Facts

 • Direct flight from Chiang Rai/Chiang Mai to Chiang Rung by Ruili Airlines